• Commentator

    Als commentator zorg ik voor ver­die­ping bij het nieuws. Ik schrijf nieuws­ana­ly­ses, com­men­taar, columns en es­says over actu­ele ont­wik­kelingen op het ge­bied van poli­tiek, eco­no­mie en samenleving.

    Meer commentator »

  • Tekstschrijver

    Als tekstschrijver schrijf ik doel­ge­richte tek­sten voor or­ga­ni­sa­ties in de pu­blie­ke sec­tor, het maat­­schap­­pe­­lijk mid­den­veld en voor bur­gers en be­drij­ven die iets van de over­heid ge­daan willen krijgen.

    Meer tekstschrijver »