• Commentator

    Als commentator zorg ik voor ver­die­ping bij het nieuws. Ik schrijf nieuws­ana­ly­ses, com­men­taar, columns en es­says over actu­ele ont­wik­kelingen op het ge­bied van poli­tiek, eco­no­mie en samenleving.

    Meer commentator »

  • Tekstschrijver

    Als tekstschrijver schrijf ik toe­ganke­lijke teksten voor po­li­tiek, over­heid/­pu­blie­ke sector en het maat­schap­pe­lijk veld er­om­heen en help ik bur­gers en be­drij­ven met over­heids­in­stan­ties te com­muni­ceren.

    Meer tekstschrijver »